Mail: admin@ptvuong.comHọc kỳ 1 (2010 - 2011)

        Lập trình tính toán hình thức

          Cơ sở trí tuệ nhân tạo

          Thiết kế giao diện

           Phát triển phần mềm hướng đối tượng

           Nhập môn .Net và C#   

           Xây dựng phần mềm theo mô hình phân lớp

Học kỳ hè (2009 - 2010)

        Lập trình tính toán hình thức

          Lập trình môi trường Windows  

          Phát triển phần mềm hướng đối tượng  

Học kỳ 2 (2009 - 2010)

         Cơ sở lập trình

           Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2

           Lập trình môi trường Windows 

           Các hệ cơ sở tri thức

           Lập trình Web

           Công nghệ .Net           

            Kỹ thuật lập trình  

            Công nghệ phần mềm nâng cao

Học kỳ 1 (2009 - 2010)

         Phát triển phần mềm hướng đối tượng

           Lập trình tính toán hình thức

           Trí tuệ nhân tạo

           Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

           Nhập môn công nghệ phần mềm

           Cơ sở lập trình 

Học kỳ 3 (2008 - 2009) 

         Lập trình môi trường Windows 

           Lập trình hướng đối tượng

Học kỳ 2 (2008 - 2009) 

           Lập trình môi trường Windows 

           Chuyên đề Ecommerce 

           Lập trình hướng đối tượng 

           Lý thuyết đồ thị 

           Kỹ thuật thiết kế phần mềm               

Học kỳ 1 (2008 - 2009)

           Lập trình tính toán hình thức

           Trí tuệ nhân tạo

           Lập trình hướng đối tượng    

           Hệ trí tuệ nhân tạo phân tán            

Đã dạy 

           Lập trình hướng đối tượng

           Lý thuyết đồ thị

           Tin học đại cương

           Lập trình tính toán hình thức 

           Trí tuệ nhân tạo  

           Hệ trí tuệ nhân tạo phân tán

           Biểu diễn tri thức và ứng dụng

           Lập trình môi trường Windows 

            Lập trình Java

           Cấu trúc dữ liệu 

           Cấu trúc rời rạc